Home      Tweede Kamerverkiezingen 2023

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Nederlandse kiezers stonden op 22 november voor een cruciale beslissing. Niet alleen de nieuwe politieke leiders zijn gekozen, maar ook de koers voor het klimaat en onze natuur. Op welke voet gaan de volksvertegenwoordigers verder? De uitkomst van deze verkiezingen is bepalend voor de komende jaren klimaat- en natuurbeleid.

Vrouw kruist stembiljet aan

De Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 vonden plaats op een moment van toenemende polarisatie en groeiende bezorgdheid over de klimaatverandering en de schade aan de natuur. De urgentie om actie te ondernemen is nog nooit zo duidelijk geweest. De belofte van een schone, gezonde en groene omgeving is een speerpunt geworden voor veel Nederlanders. Wat doet Natuur & Milieu om ervoor te zorgen dat deze verkiezingen een keerpunt worden in het beleid, ook nadat de stemmen zijn geteld? 

Wat doet Natuur & Milieu?

Wij laten alle partijen weten welke wensen wij hebben. Natuurlijk leggen we per partij andere accenten, want we willen elkaar wel vinden. Zo is de VVD bijvoorbeeld voor kernenergie, die gaan we niet proberen over te halen ineens tegen te zijn. Wel reiken we hen suggesties aan voor beprijzen van milieubelasting, wat als liberaal beginsel kan worden gezien. We benaderen de BBB over de bereikbaarheid van de buitengebieden in Nederland. En over het feit dat de groene boer een fatsoenlijke boterham moet verdienen. Daar hebben we raakvlakken.

Wij zijn bezig om coalities te smeden op onze speerpunten. Zodat we breed gedragen oplossingen kunnen inbrengen samen met maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties, boeren, ondernemers, bouwers.

Portretfoto Karen van den Einden

Senior adviseur Public Affairs en Positionering

Karen van den Einden

De komende jaren worden extra belangrijk voor zowel klimaat- als natuurbeleid. Niet alles kan, zei de heer Remkes met zijn advies hoe we als Nederland uit de stikstofcrisis kunnen komen. We staan voor grote uitdagingen die echte keuzes vragen en we hebben enorm veel ambities. Die twee zijn lastig te verenigen. We kunnen niet én meer natuur, én meer snelwegen, én meer duurzame energie, én meer industrie, én meer woningen. Daar is ons land te klein voor. Wie gaat voor welke keuzes en wie zet in op het belang van klimaat en natuur? Hopelijk wordt het tijdens de campagne duidelijker waar welke partij voor staat. De verkiezingsuitslag wordt alles bepalend.

Wat zijn onze aandachtspunten?

We zetten deze Tweede Kamerverkiezingen in op een aantal onderwerpen die voor ons belangrijk zijn.

  • Mobiliteit: Door te investeren in goed en betaalbaar openbaar vervoer en voldoende lokale voorzieningen, stimuleren we reizen met het ov, fietsen, delen van auto’s en lopen. We presenteerden in onze mobiliteitsvisie 27 maatregelen en ambities, die doorgerekend zijn door CE Delft. Belangrijk dat het nieuwe kabinet inzet op schone lucht en verbetering van de leefbaarheid in steden en dorpen, en minder ruimte voor de auto.
  • Industrie: Bij een nieuw kabinet zetten we in op een koerswijziging voor onze industrie. We willen de kansen pakken van de nieuwe industrie, door gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en in te zetten op duurzame energie en circulariteit. Zo werken we aan gezonde lucht, schoon water en een fijne leefomgeving. Het huidige beleid is vooral gericht op ombouw van bestaande bedrijven. Wij voegen daar aan toe om een deel van de fossiele industrie, waar geen plek voor is in Nederland, in de toekomst af te bouwen. En een deel van de nieuwe industrie, zoals de reparatie- en recyclingsector op te bouwen.
  • Het verdienmodel voor de groene boer: Het is niet eenvoudig om extensiever en natuurgericht te boeren en toch voldoende inkomen te verdienen. Maar het kan wel. Hoe het verdienmodel voor de groene boer eruit gaat zien, is een belangrijke stap naar een natuurinclusieve landbouw. Wij werken samen met (jonge) boeren en natuurorganisaties aan dit nieuwe verdienmodel.
  • Eerlijke prijs voor luchtvaart: De luchtvaart is verantwoordelijk voor 15 procent van de totale klimaatimpact van de Nederlandse economie. Dat is enorm veel! De luchtvaart heeft nog geen harde klimaatdoelen en hoeft amper belasting te betalen. Daardoor zijn vliegreizen erg goedkoop. Wij zien dan ook graag dat het nieuwe kabinet gaat voor een eerlijke prijs op vliegtickets, waarin de schade aan het klimaat en onze gezondheid zijn verrekend.

Een belangrijk aandachtspunt voor ons is hoe iedereen mee kan doen met de transities die we ingaan. Heb jij ideeën of wil je meepraten? Laat het ons weten en stuur een mail.

Natuur en klimaat in verkiezingsprogramma's

Portretfoto Michelle Prins
door Michèlle Prins
Industrie
chemische industrie in rotterdam

VVD, CDA en GroenLinks-PvdA zetten in op groene industriepolitiek, maar vullen deze wel anders in. VVD ziet economische groei als voorwaarde om vrij en welvarend te kunnen leven en zien een belangrijke rol voor de industrie hierin, maar wel een industrie die verduurzaamt. CDA en VVD zetten beiden de maatwerkafspraken door. GroenLinks-PvdA gaat voor opbouw, ombouw én afbouw van bepaalde sectoren, waarbij het doel voor een klimaatneutrale industrie dat voor ogen wordt gehouden 2040 is. Industrie stimuleren en behouden. D66 zet die lijn door. ‘Voor sommige activiteiten, zoals fossiele raffinage, is in een klimaatneutrale economie geen plek’, schrijft de partij. Sectoren die niet bijdragen aan brede welvaart zullen radicaal moeten verduurzamen of krimpen. Partij voor de Dieren (PvdD) wil fossiele subsidies, net als een aantal andere partijen, afschaffen, zo ook de extra winstbelasting voor fossiele bedrijven. De fossiele industrie en de vee-industrie worden uitgesloten van steun, er komt een verbod op fossiele reclames.

Bekijk antwoord
Portretfoto Berthe Brouwer
door Berthe Brouwer
Bestrijdingsmiddelen
trekken verspreid bestrijdingsmiddelen over groot stuk landgrond met groene gewassen

Bestrijdingsmiddelen komen ook aan bod in alle programma’s. Sommige partijen gaan voor een verbod van chemische middelen, anderen voor stimulering van groene alternatieven. Zo zetten VVD en BBB in op (snellere) toelating van groene middelen, om chemie terug te dringen. ChristenUnie wil dat de beschikbaarheid en toelating van groene middelen beter wordt.

NSC wil pesticidengebruik vooral in de sierteelt terugdringen, en daar vooral middelen inzetten die vriendelijker zijn voor insecten en minder risico voor de volksgezondheid opleveren. D66 wil af van het preventief gebruik van bestrijdingsmiddelen vanwege schade aan de biodiversiteit en wil meer spuitvrijezones in de publieke ruimte. GroenLinks-PvdA zoekt het in beprijzen. De partij gaat voor een nationale heffing op schadelijke bestrijdingsmiddelen en wil stoppen met glyfosaat. PvdD gaat het verst: zij willen dat de land- en tuinbouw gifvrij worden. Ze verbieden verkoop van middelen aan particulieren.

VOLT gaat in detail in op een oplossing: zij willen geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen zodat de teelt van gezonde gewassen zo duurzaam mogelijk wordt en daarmee de norm. De partij schrijft: ‘voordelen voor mens en natuur zijn talrijk: geen, of een minimale, afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen, verbetering van natuur en biodiversiteit, vermindering van pesticidenresten op voedsel, minder kans op resistentie van ziekteverwekkers tegen pesticiden en lagere teeltkosten.’

Bekijk antwoord
Portretfoto Karen Eilers
door Karen Eilers
Waterkwaliteit
sloot in weiland

Bijna alle partijen willen de Europese doelen halen voor waterkwaliteit. Zo noemen o.a. VVD, GroenLinks-PvdA en D66 dit. PvdD wil dat het nieuwe kabinet er alles aan doet de doelen al in 2025 te halen voordat de deadline van 2027 valt. D66 wil ook een maximale inspanning, GroenLinks-PvdA komt met een kwaliteitsoffensief in onze wateren. NSC noemt de doelen niet, maar wil de waterkwaliteit op orde brengen. CDA koppelt de vervuiling van bodem en water aan de industrie en vindt dit moreel onacceptabel.

Bekijk antwoord
Portretfoto Karen Eilers
door Karen Eilers
Landbouw
Trekker op het land perst stro

Over landbouw wordt veel geschreven en de oplossingen hoe de landbouw te verbeteren zijn talrijk, maar dat boeren een eerlijke boterham moeten kunnen verdienen, daar is iedereen het wel over eens. SP schrijft: ‘Voor een andere landbouw zullen we meer, in plaats van minder, boeren nodig hebben. Ze moeten dan wel een eerlijke beloning krijgen.’
Ook de VVD wil een eerlijke prijs voor de boer en ziet een belangrijke rol voor de melkveehouderij in het Nederlandse cultuurlandschap. BBB vliegt de landbouwparagraaf vooral aan vanuit de boer als ondernemer die alle ruimte verdient. PvdD wil daarentegen een einde aan de vee-industrie, meer natuur en boeren. De vee-industrie krimpt met 75 procent.  GroenLinks-PvdA noemt het ‘ondernemen met natuur’. Boeren die zich inzetten voor dierenwelzijn, natuurbescherming en herstel worden beloond.

Bekijk antwoord
Portretfoto Koenraad Backers
door Koenraad Backers
Luchtvaart
vliegtuig vliegt door de lucht met strepen erachter

Op luchtvaart is het opvallend wat voor een verandering de politieke partijen de afgelopen twee jaar hebben doorgemaakt. In positieve zin van het woord als het om klimaatbeleid gaat. Waar de opening van Lelystad Airport twee jaar geleden nog een prominente plek kreeg in het coalitieakkoord, is een meerderheid van de politieke partijen nu voor de sluiting van dit regionale vliegveld (op VVD en JA21 na).

Een eerlijke prijs op vliegen willen bijna ook alle partijen. Sommige partijen zoals GroenLinks-PvdA en SP gaan voor een progressieve belasting (hoe meer je vliegt, hoe meer belasting je betaalt op je ticket). CDA, D66 en VOLT gaan voor een overstapbelasting (transfertaks) voor passagiers die Schiphol alleen gebruiken als overstap. Ook gaat VOLT, net als D66, voor een vliegbelasting die hoger wordt, naarmate de vlucht langer is (de langste vluchten stoten het meeste CO2 uit). VVD en SP willen een Europese kerosinebelasting. PvdD gaat voor veel soorten van belasting op vliegen, waaronder één op lawaai. Leuk detail in het programma van NSC: ze gaan voor het belasten van gratis ‘cadeautjes’ die de loyaliteitsprogramma’s geven aan zakelijke reizigers.

De vanzelfsprekendheid dat Schiphol mag groeien is bijna tot alle partijen doorgedrongen dat dat niet meer kan vanwege geluidsoverlast voor omwonenden, woonopgave en klimaatdoelen. NSC schrijft daarover bijvoorbeeld: ‘We herbeoordelen kritisch hoeveel vluchten er echt nodig zijn voor het behoud van de “netwerkkwaliteit”‘. PvdD is het meest ambitieus en wil een grens van 300.000 vliegbewegingen op Schiphol. BBB wil het maximaal aantal vluchten ‘bevriezen’.

Een andere maatregel die veel partijen willen is een verbod op korte afstandsvluchten waarvoor de trein gepakt kan worden. VOLT gaat voor een verbod tot 650 kilometer,  D66 wil af van vervuilende vluchten op de korte afstand tot 700 kilometer, GroenLinks-PvdA gaan nog iets verder naar de 750 kilometer.

Een aantal partijen wil harde klimaatdoelen voor de luchtvaart net als andere sectoren vast leggen in een CO2-plafond. GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, D66 en PvdD willen daarnaast ook een aanscherping van de klimaatdoelen voor de sector.

Bekijk antwoord
Portretfoto Rob van Tilburg

Hoofd Programma's

Rob van Tilburg

Het nieuwe kabinet staat voor echte grote keuzes, dat blijkt na het lezen van de Prinsjesdagstukken. De klimaataanpak is nog bij lange na niet klaar, de natuur is niet ontlast van de stikstofdeken, de waterkwaliteitdoelen zijn ver uit zicht, luchtvaart ligt niet in lijn met Parijsakkoord. Als je de verschillende verkiezingsprogramma’s leest, dan zie je welke partijen waar de focus op leggen. Met jouw groene stem maak je het verschil. De kiezer is echt aan zet op 22 november.

Hoe dan verder?

Als de verkiezingen zijn geweest en de uitslag bekend is, starten de verkennende gesprekken tussen de grootste partijen. De partijleiders gaan met elkaar onderhandelen over het nieuwe coalitieakkoord. Bovengenoemde onderwerpen komen zeker aan bod tijdens de gesprekken. Wat Natuur & Milieu betreft blijft verandering en tempo hard nodig; de urgentie van het aanpakken van de klimaatcrisis en de natuurverslechtering wordt niet kleiner van verkiezingen. We hopen dat er strakke afspraken worden vastgelegd in het akkoord. In gesprekken met beleidsmakers en politici blijven wij daarop aandringen.

Tip: lees in ons magazine Update meer over onze speerpunten en het werk.

Het binnenhof in Den Haag met de vijver ervoor, tegen een bewolkte lucht
natuurlandschap in nederland dat is aangetast door stikstofneerslag
Mensen fietsen over straat

Steun ons werk met een gift

Wil jij een belangrijke rol spelen in het beschermen van onze kwetsbare natuur en het verankeren van goed klimaatbeleid in de wet- en regelgeving door het nieuwe kabinet? Word donateur van Natuur & Milieu!

Met jouw steun kunnen we:

  • Werken aan effectieve beleidsveranderingen om klimaatverandering te bestrijden en de biodiversiteit te behouden;
  • Samenwerken met organisaties en overheden om groene oplossingen te bevorderen en duurzame innovaties te stimuleren;
  • Mensen aanmoedigen om duurzame keuzes te maken in het dagelijks leven. Dat doen we met campagnes waarmee we mensen inspireren een kleine stap te zetten. Als de overheid aan zet is vragen we steun voor onze acties, gericht op betere wet- en regelgeving.

Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil. Laten we samen werken aan een schoner, gezonder en groener Nederland voor iedereen. Help je mee?

Op de hoogte blijven?

Schrijf je hieronder in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. We houden je dan op de hoogte over ons werk, en delen nieuwe onderzoeken, handige tips en inspirerende downloads.