Privacybeleid Natuur & Milieu

De bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons werk. Daarom lees je in dit privacybeleid hoe we bij Natuur & Milieu persoonsgegevens verwerken van (oud-)donateurs, (oud-)klanten en gebruikers van onze website en andere digitale diensten.

Verwerkingsverantwoordelijke
De Verwerkingsverantwoordelijke voor de website https://www.natuurenmilieu.nl/ is Natuur & Milieu, gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ te Utrecht. Uiteraard behandelen en beveiligen we persoonsgegevens van (oud-)donateurs, (oud-)klanten en gebruikers  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden en grondslagen waarvoor Natuur & Milieu persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. We verkrijgen persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen of via derden. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Grondslag uitvoering of voorbereiding overeenkomst:

  • Voor de werving, uitvoering en voorbereiding van donatieovereenkomst (waaronder giften) en/of anderen overeenkomst(en). In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Natuur & Milieu jouw persoonsgegevens aan een derde, die betrokken is bij de uitvoering of precontractuele fase op jouw verzoek, van de overeenkomst verstrekken;
  • Wanneer je producten en/of diensten van Natuur & Milieu afneemt. Dit kan zijn via een aanvraag op onze website, het contactcenter, maar ook via ons mailingsysteem;
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Financiële afwikkeling en betaling van bestelde goederen of diensten, klantenservice en accountantscontrole;
  • Grondslag gerechtvaardigd belang, in het kader van relatiebeheer, werving en het aanbieden van diensten;
  • Wanneer je contact hebt met Natuur & Milieu. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien je ons via e-mail benadert en (panel-)onderzoeken, gebruikmaakt van onze (mobiele) websites, jouw aanmelding voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Om klanten/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks hetzij via social media of andere websites van Natuur & Milieu, waarbij er rekening wordt getracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses.

Soms vraagt de Natuur & Milieu je toestemming om persoonsgegevens te verwerken. Toestemming kun je te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht.

Wanneer Natuur & Milieu aan betrokkenen verzoekt om bepaalde informatie te verstrekken en hier wordt geen gevolg aan gegeven door betrokkenen, dan kan dat leiden tot een verkeerde uitvoering van een overeenkomst.

Wanneer je in het geheel geen informatie wenst te ontvangen van producten, diensten of samenwerkingsverbanden, dan kun je hier bezwaar tegen maken. Neem hiervoor contact op met Natuur & Milieu per post aan Natuur & Milieu, t.a.v. Hoofd Bedrijfsvoering, Postbus 1578, 3500 BN te Utrecht, of per e-mail aan donateurs@natuurenmilieu.nl

E-mail
Je e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Natuur & Milieu indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@natuurenmilieu.nl, onder vermelding van WBP.

Alleen wanneer je toestemming geeft dat een andere adverteerder jou per e-mail mag benaderen dan wordt jouw e-mailadres aan die adverteerder beschikbaar gesteld om je te benaderen.

Ontvang je onze nieuwsbrief of actiemails? Dan slaan we informatie op over welke e-mails je van ons ontvangt en of je ze opent. Die informatie is waardevol, omdat we zo een beter beeld krijgen van waar jij belangstelling voor hebt. Zo voorkomen we dat we jou mails sturen over onderwerpen die jou niet interesseren.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Natuur & Milieu kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Natuur & Milieu verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Natuur & Milieu bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht op inzage in jouw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die Natuur & Milieu verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je jouw gegevens bij Natuur & Milieu laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Natuur & Milieu en er geen wettelijke bewaarverplichting geldt. Stuur je verzoek per post naar Natuur & Milieu, t.a.v. Hoofd Bedrijfsvoering, Postbus 1578, 3500 BN te Utrecht of per e-mail aan donateurs@natuurenmilieu.nl.  Ook heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging
Om persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Natuur & Milieu passende beveiligingstechnologie en procedures toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Natuur & Milieu neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gebruikersinzichten
Natuur & Milieu verzamelt volledig geanonimiseerde gebruikersinzichten via Google Analytics 4 en de plug-in Hotjar. Deze toepassingen voldoen aan de Avg-richtlijnen. Als je onze e-mailnieuwsbrieven ontvangt, verzamelen we inzichten via Canopy, een e-mailmarketingsysteem dat voldoet aan de Avg-richtlijnen. Gebruikersinzichten uit deze toepassingen helpen ons om onze informatievoorziening te verbeteren. Zo kunnen we het klikgedrag op de website en in de nieuwsbrief analyseren om te zien welke artikelen het meest gelezen worden en aan de open rates van e-mails zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Social media
Natuur & Milieu gaat graag, via het web en (eigen) social-media-kanalen, in dialoog met  klanten en gebruikers over de organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Natuur & Milieu volgt hiervoor actief ontwikkelingen op het internet en de social-media-kanalen Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin en Tiktok. Hierbij spant Natuur & Milieu zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen  te beantwoorden. Natuur & Milieu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Natuur & Milieu (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement verwerkt. Natuur & Milieu is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan onze social-media-kanalen of de content op zijn social-media-kanalen. Indien je hier vragen of opmerkingen over hebt, kun je contact opnemen met Natuur & Milieu door een e-mail te sturen aan info@natuurenmilieu.nl.

Gebruik van cookies
Bij het aanbieden van onze diensten, maken we bij Natuur & Milieu gebruik van cookies. Dit is een klein, eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het cookiestatement lees je alles over het gebruik van cookies door Natuur & Milieu.

Natuur & Milieu en andere websites
Op de site van Natuur & Milieu tref je ook links aan die naar andere websites leiden. Bezoek je deze andere websites? Dan kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees de privacyverklaring van de site die je bezoekt voor meer informatie over hoe die partijen met jouw gegevens omgaan.

Vragen
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op per post aan Natuur & Milieu, t.a.v. Hoofd Bedrijfsvoering, Postbus 1578, 3500 BN te Utrecht, of per e-mail aan: info@natuurenmilieu.nl.

Wijzigingen
Natuur & Milieu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Natuur & Milieu een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Natuur & Milieu jouw persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij dit kenbaar maken via een bericht op de website of in onze nieuwsbrief.


Laatst gewijzigd op 10 april 2022 te Utrecht.