Ga terugHome      Publicaties      Energie: onze visie
Visie

Energie: onze visie

Portretfoto Rob van Tilburg
Rob van Tilburg

In Nederland is de energievoorziening op dit moment voor het overgrote deel gebaseerd op fossiele bronnen. Om klimaatverandering tegen te gaan is het noodzakelijk zo snel mogelijk over te schakelen naar een duurzame energievoorziening.

windmolens op zee

Minder fossiel en meer duurzame energie

In Nederland is de energievoorziening op dit moment voor het overgrote deel gebaseerd op fossiele bronnen. Meer dan 60 procent van de CO2-uitstoot is toe te schrijven aan het energiegebruik voor energieproductie, de gebouwde omgeving en in de industrie. Om klimaatverandering tegen te gaan is het noodzakelijk zo snel mogelijk over te schakelen naar een duurzame energievoorziening. Om dit te bereiken is een trendbreuk nodig in onze huidige energievoorziening. We lobbyen bij de overheid voor verregaande energiebesparing en vergroening van de energievoorziening.

De komende jaren willen we fossiele technieken ontmoedigen. We stimuleren duurzame energiebronnen (zoals windenergie op land en zee), groene koplopers en klimaatbeleid dat de marktvoorwaarden hiervoor schept. Ook pakken wij de rol om de transitie aan te jagen naar een duurzame energievoorziening. Dit doen we door samen met bedrijven oplossingen te stimuleren voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. We streven naar een breed draagvlak voor deze transitie, omdat publieke steun belangrijk is.

In de transitie naar besparen en vergroenen, promoten we oplossingen waarbij de natuur zo min mogelijk nadelige effecten ondervindt, en waar mogelijk juist profiteert van de veranderingen. Daarnaast ontmoedigen we aardgas in de gebouwde omgeving en werken we aan duurzame warmte-oplossingen in steden en dorpen. Omdat we in Nederland veel energie-intensieve industrie hebben, pleiten we voor concrete beleidsopties om deze industrie te laten verduurzamen. Want om de klimaatdoelen te halen, moet ook deze sector verregaande CO2-reductie laten zien.

Een duurzaam Nederland

In 2016 publiceerden wij onze Energievisie voor 2035. In het deze visie deelden wij onze kijk op verschillende aspecten van de energietransitie met de belangrijke partijen uit het veld. De afgelopen jaren is deze visie volop in ontwikkeling geweest en waren wij nauw betrokken bij de onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord, de opvolger van het SER-Energieakkoord. We hebben ons onder andere ingezet voor een CO2-heffing voor de industrie, meer hernieuwbare elektriciteit in 2030 en verduurzaming van de woningen, maar ook voor natuurversterking in windmolenparken op zee en een duidelijke isolatienorm. Niet alles kwam uiteindelijk terug in het definitieve Klimaatakkoord, maar wij blijven ons inzetten om tot effectief energie- en klimaatbeleid voor Nederland te komen.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter