Welk beleid hanteert Natuur & Milieu?

Directie en bestuur
Natuur & Milieu heeft één statutair directeur: Marjolein Demmers. Zij is sinds 1  november 2017 directeur van onze organisatie. Marjolein Demmers is ook de bestuurder van de stichting Natuur & Milieu. Haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in onze statuten en het bestuursreglement. In de uitvoering van de functie wordt zij ondersteund door het managementteam en de medewerkers. Het managementteam bestaat uit Marjolein Demmers, Rob van Tilburg en Annemieke Groenendaal (interim). De directeur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Onze Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.

Salarissen, beloning directeur en vergoedingen
De salarissen voor medewerkers bij Natuur & Milieu worden vastgesteld op basis van functiebeschrijvingen van Natuur & Milieu en de salarisschalen die daaraan zijn toegekend. Vrijwilligers bij Natuur & Milieu ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering voor hun werkzaamheden, maar kunnen hun onkosten vergoed krijgen.

De beloning van de directeur van Natuur & Milieu is gebaseerd op de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland (de brancheorganisatie van erkende goede doelen) en ligt lager dan het toegestane maximum. Voor meer informatie over de beloning, verwijzen we je graag naar onze meest recente jaarrekening in ons jaarverslag.

Welke gedragscode onderschrijft Natuur & Milieu?

Net als meer dan 220  andere maatschappelijke organisaties is Natuur & Milieu aangesloten bij Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goede doelen. Deze vereniging biedt ons een platform om de maatschappelijke waarde van goede doelen te versterken en biedt handvatten om de transparantie van onze bedrijfsvoering te versterken. Voor de leden van Goede Doelen Nederland gelden verschillende codes, regels en richtlijnen. Natuur & Milieu onderschrijft deze gedragscode. Ook beschikt Natuur & Milieu over de CBF Erkenning (CBF Toezicht op goeddoen) en de ANBI-status.

Natuur & Milieu streven wij er altijd naar verantwoordelijk, respectvol en professioneel te handelen. Daarom bieden we externen, zoals samenwerkingspartners en donateurs, ook de gelegenheid ongewenst gedrag en integriteitszaken bij ons te melden. Wil je een melding doen van ongewenst gedrag of integriteitsmisstanden die zich hebben voorgedaan in relatie met Natuur & Milieu? Stuur dan een e-mail aan het Hoofd Bedrijfsvoering, Mudi Allah Rakha, m.allah.rakha@natuurenmilieu.nl.

Ook is Natuur & Milieu aangesloten bij het Meldpunt Goede Doelen Nederland Partos voor medewerkers, vrijwilligers en anderen. Dit kan zowel telefonisch via 088-8008524 of per mail meldpuntgoededoelen@gimd.nl.