Ga terugHome      Nieuws      Rigoureuze stikstofaanpak per gebied is nodig om natuur te redden
Nieuwsbericht

Rigoureuze stikstofaanpak per gebied is nodig om natuur te redden

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Vandaag presenteerde minister Van der Wal van LNV nieuwe richtinggevende doelen per gebied voor de aanpak van het stikstofprobleem in Nederland in de ‘Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied’. Natuur & Milieu is blij dat er nu duidelijke stikstofreductiedoelen per gebied worden gesteld, waaraan later water- klimaat- en natuurdoelen worden toegevoegd. Het is een ingrijpende, maar noodzakelijke route om de Nederlandse natuur te redden. Want de natuur in Nederland is in dramatisch slechte conditie. Als de stikstofuitstoot nu niet omlaag gebracht wordt, ontstaat onomkeerbare schade aan natuur, met uitsterven van plant- en diersoorten als gevolg. Het is bemoedigend om een minister te zien die de handschoen oppakt om deze crises te lijf te gaan.
Schapen op de heide

Onderdeel van de aanpak is een gebiedskaart waarop is aangegeven in welke gebieden hoeveel stikstofreductie moet worden gerealiseerd. Rondom Natura2000 gebieden is meer reductie nodig dan in minder kwetsbare gebieden. Natuur & Milieu beseft dat de maatregelen voor boeren en andere grote uitstoters in en om de kwetsbare gebieden heel ingrijpend zijn, maar de plannen zijn noodzakelijk om het tij nog te keren.

Wat is het probleem
In Nederland holt de diversiteit aan plant- en diersoorten, waaronder insecten en vogels, door het overschot aan stikstofoxiden en ammoniak achteruit. Dit komt door de uitstoot van stikstof door landbouw, industrie, verkeer en huishoudens. Alleen door de uitstoot flink te verlagen, kunnen we kwetsbare natuur in Nederland behouden en herstellen. Minder stikstof betekent ook een forse verbetering van de waterkwaliteit, luchtkwaliteit en volksgezondheid.

Flinke verlaging stikstof nodig
Door nu maximaal werk te maken van het verlagen van de stikstofuitstoot, beperken we het verder oplopen van natuurschade. Het kabinet zet vandaag weer een stap om de stikstofcrisis op te lossen. Daarmee kondigt ze aan dat er een grote opgave ligt in de gebieden waar de natuur het meest te lijden heeft gehad: De Peel en Gelderse Vallei.

Natuur en economie weer in balans
We beseffen dat de maatregelen voor boeren en andere grote uitstoters in en om deze gebieden pijnlijk zijn, maar de plannen zijn noodzakelijk om het tij nog te keren. Het kabinet heeft 25 miljard euro gereserveerd voor onder andere hulp bij aanpassing van het boerenbedrijf naar minder stikstofuitstoot en uitkoop. Hierdoor komt een gezonde bodem en een veerkrachtige natuur weer in zicht. Dit hebben we als land ook nodig voor een krachtige economie, waarmee er weer perspectief en duidelijkheid ontstaat voor boeren en bouwers om te investeren en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Evenredige verdeling
De stikstofreductie is een complexe opgave die veel sectoren raakt. Daarom is het goed en noodzakelijk om de verantwoordelijkheid hiervoor te verdelen over alle sectoren. Transport, de luchtvaart en de industrie: ook in al deze sectoren moet én kan het tempo van stikstofreductie omhoog. Gezamenlijk moeten alle sectoren een bijdrage leveren. Dat helpt ook om in kwetsbare gebieden ruimte te houden voor agrarische ontwikkelingen in balans met natuur.  Deze sectoren blijven in de brief van minister Van der Wal onterecht buiten beeld.

Natuur & Milieu blijft samen met boeren, bedrijven en bouwers werken aan oplossingen voor een duurzaam evenwicht om uit de stikstofcrisis te komen. Wij blijven aandacht vragen voor een eerlijke, evenredige verdeling.

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter