Ga terugHome      Nieuws      ‘NL2120 Het Groene Verdienvermogen’ van start
Nieuwsbericht

NL2120 Het Groene Verdienvermogen van start

Portretfoto Wietske de Lange
Wietske de Lange
Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om onze aanpak van water- en landbouwvraagstukken. Investeringen in deze sectoren vormen een belangrijk deel van ons nationaal verdienvermogen. Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 legt de basis voor structurele verbetering van ons groene verdienvermogen, waarbij tegelijkertijd ons land klimaatbestendig en leefbaar wordt ingericht.
Natuurgebied de onlanden met op de achtergrond Groningen stad

Klimaatverandering en de afname van biodiversiteit zetten wereldwijd de leefbaarheid van delta’s onder druk. Ook in Nederland hebben deze urgente opgaves gevolgen. Een integrale aanpak, gericht op duurzaam en klimaatbestendig gebruik van onze land- en watersystemen is noodzakelijk. Natuur & Milieu is een van de partners in het consortium NL2120 dat de komende jaren onderzoek doet naar hoe we met natuurlijke oplossingen (‘nature based solutions’) onze Nederlandse delta leefbaar en aantrekkelijk kunnen houden.

NL2120 is een unieke samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen: ‘nature based solutions’. Voorbeelden hiervan zijn kustversterking met zand en slib, zoals bij de zandmotor, natuurlijke buffergebieden ter bescherming tegen overstromingen van rivieren en het gebruik van slimme groene oplossingen voor het opvangen van water en het koelen van steden.

Om natuurlijke oplossingen gemeengoed te maken is een impuls nodig. De integrale aanpak van NL2120 verrijkt en verdiept kennis en past algemene kennis toe in lokale context, door kennisontwikkeling en praktijkervaring te combineren. Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma bij aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Het voorstel combineert een nationaal kennisprogramma met het opdoen van ervaring in projecten in verschillende landschapstypen, zoals de hoge zandgronden, het veenweidegebied en de stad. De projecten leveren kennis over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke veranderprocessen.

Het voorstel vergroot internationaal de vooraanstaande positie van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van klimaatadaptatie en het gebruik van natuurlijke oplossingen in water en landbouw. Met NL2120 wordt een structurele bijdrage aan ons BBP van minimaal 0,02 procent geleverd. Het voorstel is namens het consortium NL2120 ingediend door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij het Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds heeft vandaag besloten om voor de aanvraag van het consortium een reservering van 110 miljoen onder voorwaarden vast te leggen. Het is positief nieuws dat ons project als voldoende potentieel wordt gezien en de reservering is een erkenning voor de visie en de ambitie van het project. We gaan nu hard aan de slag om de gevraagde aanpassingen door te voeren, zodat we een aangepast voorstel kunnen indienen.

De komende jaren moeten we een grote omslag maken in hoe we omgaan met de ruimte in Nederland. We willen veel, maar de ruimte is beperkt en staat ook nog eens onder druk door klimaatverandering, zeespiegelstijging, en door het verlies van natuur. Met de huidige technische werkwijze per sector lopen we vast. Daarom gaan we in dit programma een aanpak ontwikkelen waarmee we onze landschappen en delta’s toekomstbestendig maken. Door gebruik te maken van natuurlijke systemen en te zoeken naar multifunctionele oplossingen. Die goed zijn voor het klimaat, de natuur, bewoners en ondernemers in het gebied. Daar heeft Nederland baat bij, én dat kunnen we ook exporteren: van dijken, dammen en pompen tegen de natuur, gaan we uitwerken hoe we slim kunnen samenwerken mét de natuur. We zijn er trots op dat deze brede coalitie van organisaties en overheden elkaar gevonden heeft in het besef dat de natuur uitgangspunt moet zijn bij het werken aan een duurzaam, groen en economisch gezond Nederland.

Nederlands landschap met schapen op de voorgrond en windmolen op de achtergrond
Marjolein Demmers
Directeur Natuur & Milieu, en voorzitter van de coalitie

Persvoorlichters

Voor persgerelateerde vragen kun je terecht bij een van onze persvoorlichters.

dieuwertje penders
Dieuwertje Penders Persvoorlichter
wietske de lange
Wietske de Lange Persvoorlichter